Godziny otwarcia: Pn-Pt: 09:00-17:00, Sb: 10:00-14:00

Warunki współpracy

  1. Definicje

Dla niniejszych warunków współpracy wprowadza się następujące definicje:

Gospodarstwo – Gospodarstwo Ogrodnicze „Selerscy” Selerski Paweł

Siedziba gospodarstwa – Wężyki 33, 96-514 Rybno

Klient – oznacza osobę fizyczna lub prawną która zawarła a Gospodarstwem umowę cywilnoprawną polegającej na sprzedaży Towarów, wchodzącą w zakres przedmiotu działalności Gospodarstwa.

Strony – Gospodarstwo i Klient

Towar – sprzedawane przez Gospodarstwo rośliny

Warunki współpracy – niniejszy dokument

 

  1. Postanowienia ogólne

Warunki współpracy są nierozłączną częścią wszelkich umów zawieranych między Stronami i są wiążące dla Stron w momencie zawarcia umowy.

Poprzez zawarcie umowy, rozumie się złożenie zamówienia oraz/lub wystawienie dokumentu sprzedaży (Rachunek, Faktura).

Warunki współpracy dostępne są na stronie www.selerscy.com

  1. Informacje i cenniki

Informacje i ceny towarów zawarte w ogłoszeniach i na stronie www Gospodarstwa mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Ceny w ogłoszeniach Gospodarstwa podane są w walucie polskiej w wartości brutto oraz dla odbiorców zagranicznych w Euro.

Zgodnie Ustawa o VAT (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Gospodarstwo nie jest płatnikiem VAT.

  1. Zamówienia

Zamówienia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gospodarstwo@selerscy.com , formularza na stronie www. selerscy.com oraz ustnie w Siedzibie gospodarstwa.

W oparciu o uzyskane w Gospodarstwie informacje o dostępności towaru i cenach, Klient może złożyć zamówienie.

Zamówienie uznaje się za wiążące w momencie uzyskania przez Klienta potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Gospodarstwo w postaci dokumentu zamówienia, które zawiera:

Nr zamówienia, Datę zamówienia, Nr rachunku bankowego Gospodarstwa, Termin realizacji, Cenę Towaru, Ilość towaru, Forma płatności, kwota zadatku.

oraz wpłynięcie na rachunek bankowy Gospodarstwa ustalonej kwoty zadatku.

Brak odpowiedzi ze strony Gospodarstwa nie oznacza milczącego potwierdzenia zamówienia.

5.Obowiązek realizacji zamówienia.

W dniu odbioru lub wysyłki towaru Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny wartości towaru. W razie niedotrzymania warunków Gospodarstwo uprawnione jest do wstrzymania wydania towaru. W razie zwłoki zapłaty dłuższej niż 7 dni od ustalonej daty odbioru towaru Gospodarstwo uprawnione jest do odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu negatywnych konsekwencji.

Całościowe lub częściowe odstąpienie od umowy przez Klienta może nastąpić tylko za pisemną zgodą Gospodarstwa.

Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością Gospodarstwa.

Gospodarstwo zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i zwolnienia z realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia katastrof naturalnych takich jak: mróz, susza, grad, powódź, trąba powietrzna, lub innych nie zaistniałych z winy Gospodarstwa przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie Gospodarstwa. Ewentualne odszkodowania ze strony Klienta nie będą akceptowalne.

  1. Wymiary i różnice

Wymiary i wzory roślin przedstawione w ogłoszeniach i na stronie www gospodarstwa podane są orientacyjnie. Dopuszczalne są różnice wysokości +/- 15 cm. Różnice te dopuszczalne są w przypadku produkcji roślinnego materiału szkółkarskiego i nie stanowią braku jakości.

  1. Pakowanie i transport

Rośliny pakowane są w skrzynio-palety 120x100cm na której opisana jest nazwa gatunku, odmiany oraz ilość. Za opakowanie ustaloną wcześniej opłatę ponosi Klient.

Transport odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. Dostawa nie zawiera rozładunku.

W przypadku opóźnienia terminu odbioru z winy Klienta wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem wysyłki roślin przechodzą z dniem gotowości do ich odbioru na kupującego.

  1. Gwarancja i rękojmia

Klient akceptuje stan roślin podczas odbioru towaru i od tego momentu staje się odpowiedzialny za zakupiony towar. Wszelkie kwestie związane z pielęgnacją i dbałością o rośliny (takie jak: właściwe podlewanie, przechowywanie, cięcie, posadzenie, nawożenie) przechodzą na kupującego.

Gospodarstwo w momencie sprzedaży ponosi odpowiedzialność za sprzedany towar w zakresie gatunku, odmiany i rozmiaru. Sprzedawany materiał szkółkarski jest żywy, wolny od chorób i szkodników.

W przypadku zauważenia przez klienta jakichkolwiek wad towaru, za które Gospodarstwo ponosi odpowiedzialność, zobowiązany jest on w terminie do 3 dni zgłoszenia wystąpienia wad na piśmie drogą elektroniczną.